Huisregels / Algemene voorwaarden

 • Het is niet toegestaan om goederen en/of entreebewijzen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • Legitimatie verplicht. Zorg dus voor een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs welke via de officiële weg is aangeschaft.
 • Het is niet toegestaan om rugzakken mee het terrein op te nemen.
 • Het is niet toegestaan om tassen groter dan een A4 formaat (L x H) en 10 cm dik mee het terrein op te nemen. De organisatie neemt geen tassen in bewaring.
 • Het is niet toegestaan om stoeltjes, krukjes, luchtkussens, lamzac of fatboy mee het terrein op te nemen. De organisatie neemt deze ook niet in bewaring.
 • Paraplu’s zijn niet toegestaan, dus we adviseren bij minder mooi weer een regenjas of poncho mee te nemen. 
 • Wij nemen geen spullen in bewaring.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen het terrein is hard drugs ten strengste verboden.
 • Indien de overheid nadere eisen stelt aan onze organisatie, bezoekers en/of evenement, wordt van de bezoeker verlangt dat hij/zij hier medewerking aan verleent. Zo niet; dan kan de toegang worden geweigerd. Niet meewerken of niet voldoen aan deze eisen geeft geen recht op restitutie van tickets.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van (steek) wapens. De politie wordt in dat geval altijd ingeschakeld en er wordt aangifte gedaan.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de organisator hieromtrent is bindend.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 • Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
 • Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Het maken van professionele film- en geluidsopnamen is zonder toestemming niet toegestaan.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij na ontzegging verwijderd worden.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 • Camera's waken over uw en onze veiligheid. De organisatie houdt deze beelden beschikbaar en draagt deze over wanneer overheidsdiensten hierom vragen.
 • De organisatie behoudt zich het recht om de verkregen persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan overheidsdiensten wanneer zijn daar veiligheidshalve om gevraagd wordt.
 • Het gebruik van logo's, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Personen die onrechtmatig verblijven op het terrein, voor en na sluitingstijd, worden overgedragen aan de politie.
 • Er kunnen van het evenement film/televisieopnamen worden gemaakt waarbij het publiek in beeld gebracht kan worden. Aan deze beelden kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.
 • Het niet verschijnen van één of meerdere van de artiesten geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van de entreegelden.
 • Instructies van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Uitzonderingen op het huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de organisatie.
 • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.