Huisregels / Algemene voorwaarden 

 1. Het is niet toegestaan om goederen en/of entreebewijzen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 2. Legitimatie verplicht. Zorg dus voor een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 3. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs welke via de officiële weg is aangeschaft.
 4. Het is niet toegestaan om rugzakken mee het terrein op te nemen.
 5. Het is niet toegestaan om tassen groter dan een A4 formaat (L x H) en 10 cm dik mee het terrein op te nemen. De organisatie neemt geen tassen in bewaring.
 6. Het is niet toegestaan om stoeltjes, krukjes, luchtkussens, lamzac of fatboy mee het terrein op te nemen. De organisatie neemt deze ook niet in bewaring.
 7. Paraplu’s zijn niet toegestaan, dus we adviseren bij minder mooi weer een regenjas of poncho mee te nemen. 
 8. Wij nemen geen spullen in bewaring.
 9. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 10. Er wordt geen toegang verleend aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen het terrein is hard drugs ten strengste verboden.
 11. Indien de overheid nadere eisen stelt aan onze organisatie, bezoekers en/of evenement, wordt van de bezoeker verlangt dat hij/zij hier medewerking aan verleent. Zo niet; dan kan de toegang worden geweigerd. Niet meewerken of niet voldoen aan deze eisen geeft geen recht op restitutie van tickets.
 12. Geen toegang aan personen in het bezit van (steek) wapens. De politie wordt in dat geval altijd ingeschakeld en er wordt aangifte gedaan.
 13. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de organisator hieromtrent is bindend.
 14. Er wordt geen toegang verleend aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 15. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
 16. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 17. Het maken van professionele film- en geluidsopnamen is zonder toestemming niet toegestaan.
 18. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij na ontzegging verwijderd worden.
 19. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 20. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 21. Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.
 22. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 23. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 24. Camera's waken over uw en onze veiligheid. De organisatie houdt deze beelden beschikbaar en draagt deze over wanneer overheidsdiensten hierom vragen.
 25. De organisatie behoudt zich het recht om de verkregen persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan overheidsdiensten wanneer zijn daar veiligheidshalve om gevraagd wordt.
 26. Het gebruik van logo's, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie.
 27. Personen die onrechtmatig verblijven op het terrein, voor en na sluitingstijd, worden overgedragen aan de politie.
 28. Er kunnen van het evenement film/televisieopnamen worden gemaakt waarbij het publiek in beeld gebracht kan worden. Aan deze beelden kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.
 29. Het niet verschijnen van één of meerdere van de artiesten geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van de entreegelden.
 30. Instructies van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 31. Uitzonderingen op het huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de organisatie.
 32. Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.
 33. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.